פרשת ויקרא

מן הפרשה "כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" (ויקרא ב' יא'). בפסוקים לפנינו מצויות מגבלות הנוגעות להבאת הקורבנות. ושוב יש בראייה ובהתבוננות נוספת בפרטים הקטנים, בכדי ללמוד על המשמעויות והמגמות להן מכוונת תורת ישראל. גם הדבש וגם הלחם מהווים את השיא בהבשלה – […]

המשך קריאה "פרשת ויקרא"

פרשת ויקהל-פקודי

מן הפרשה פרשתנו המוקדשת כל כולה לעניין המשכן, מייחדת את הפתיח, שני הפסוקים הראשונים, לציווי שעל פניו נראה תלוש ולא ממין העניין – מצוות השבת. ואמנם רבות דיברו הפרשנים השונים על הקשר שבין השבת למשכן. החל בל"ט אבות מלאכה הנלמדים ממלאכת המשכן וכלה בחיבור שבין 'קדושת הזמן' הנלמדת מן השבת ל'קדושת המקום', הנלמדת מן המשכן. […]

המשך קריאה "פרשת ויקהל-פקודי"

פרשת תצוה- זכור

דבר הרבנית – נטע זילבר ההצגה שהעלנו התבססה על סיפורו של רבי נחמן- התבואה המשגעת. המלך של ר נחמן נוכח לדעת כי הנחשבים בעיני החברה למשוגעים אינם בהכרח המשוגעים האמיתיים. החריג בחברה הוא זה שנחשב למשוגע .  החיים שלנו מזמנים מתח קבוע בין ההשתייכות לעדר וההליכה אחריו לבין הרצון והצורך לשמור על הייחודיות והערכים שלנו . העדר […]

המשך קריאה "פרשת תצוה- זכור"

פרשת תרומה

מן הפרשה "ועשית שלחן עצי שטים אמתיים ארכו…ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" (שמות כ"ה, כ"ג ל')-  מבין כלי המקדש המגוונים מייצג השולחן, הנושא את לחם הפנים, את החיבור החזק והמשמעותי ביותר לעולם החומר. חיבור לעיסוק הגשמי המהווה בסיס חשוב לעוצמתו והתפתחותו של העולם. הרב נעם פרל מסביר, כי תורת ישראל באה להדגיש שאף הלחם מהווה חלק […]

המשך קריאה "פרשת תרומה"

פרשת משפטים

מן הפרשה לאחר החוויה המרוממת ויוצאת הדופן של קבלת התורה, אנו עוסקים השבוע בפרטי המצוות: "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם". מעניינת ובמבט ראשון מתמיהה, הבחירה לפתוח את קובץ החוקים הגדול במצווה שלא נראית מיסודות התורה המרכזיים עבד עברי: מצווה שאינה נוהגת היום, וכולה נובעת מתוך מצב בלתי ראוי, משום שהוא נמכר בגניבתו (רש"י). דומה שהתורה […]

המשך קריאה "פרשת משפטים"

פרשת יתרו

ט"ו בשבט בסעודת פירות ארץ ישראל בחמישה עשר בשבט ביקש ר' מנדל קוצק מתלמידו ר' יצחק מאיר, לדרוש מענייני דיומא. פתח ר' יצחק מאיר בפלפול בסוגיית הגמרא על ראש השנה לאילן, שאל ותירץ, הקשה ופירק. אמר לו ר' מנדל: לו היינו בארץ ישראל, די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות כדי להבין מהו ראש השנה […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

פרשת בשלח

מן הפרשה "ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו…" (יד', לא') קריעת ים סוף מעוררת אצל בני-ישראל תחושות בעלות שני פנים כלפי הקב"ה: יראה ואמונה פחד וביטחון. בנס קריעת ים-סוף, העם חש בעוצמתו המחרידה של הקב"ה מחד, וביכולתו האינסופית להגן עליהם מאידך. אירוע נוסף בו אנו מוצאים כפל תחושות דומה ביחס לפעלו של הקב"ה, […]

המשך קריאה "פרשת בשלח"

פרשת בא

מן הפרשה " ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת" (פרק יב', לה') יש לתמוה על פרשת 'השאלת' הכלים והשמלות מן המצרים. מדוע שאלו ישראל? ומדוע נתנו המצרים? החזקוני מסביר כי בנ"י שאלו כחלק מתכנית הקשיית הלב של המצרים שאפשרה את המשך הכבדת ידו של הקב"ה כלפיהם (פירושו לפרק יא' […]

המשך קריאה "פרשת בא"

פרשת וארא

"וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" (ו',ב') מסר של אמונה וביטחון בקב"ה עולה מפרשת השבוע. משה פונה אל הקב"ה בטענה: "למה הרעות לעם הזה, למה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה" (ה', כב'-כג'). והקב"ה דורש ממשה לקיים קודם כל את מידת הביטחון – אני ה'. לאחר מכן יבואו ההסברים. הקב"ה מסביר למשה […]

המשך קריאה "פרשת וארא"

פרשת שמות

מן הפרשה "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך… ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן […]

המשך קריאה "פרשת שמות"