ח תשרי תשע"ט
הורים יקרים שלום וברכה'
חזרנו היום לבית ספר עייפות ונרגשות מערב התעוררות מלא שמחה והכנה ליום הקדוש. את הערב חתמנו
עם שכבות ט-יב בתפילת סליחות מרגשת יחד עם המוני בית ישראל ברחבת הכותל המערבי. והלוואי שכל
התפילות ישפיעו את פעולתן הטובה בשמים ובארץ.
במהלך הערב, בשיחה של חנה כהן אלורו ובשיעורים שהועברו בכיתות השונות דיברנו על החסד שיש
בתשובה. על החסד שבתשובה ניתן ללמוד גם מהמקור הבא:
בגמרא במסכת גיטין דף נ"ה עמוד א מופיעה מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי ביחס למשנה בהלכות גזילה.
"תנו רבנן : גזל מריש )קורה( ובנאו בבירה ב"ש אומרים מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו וב"ה
אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השבין:"
במחלוקת זו חולקים בית הלל ובית שמאי מה הדין במקרה שאדם גזל קורה- קרשי בניין והשתמש בהם לבניית
בניין גדול. כשברצונו לעשות תשובה מה עליו לעשות ? בית שמאי דרשו מהגזלן לפרק את כל המבנה שנבנה
על יסוד הגזילה ואז להשיב את הקורה שנגזלה ואילו בית הלל הלכו לקראת העבריין והתירו לאדם להשיב את
דמי הקורה הגזולה בלבד ונימוקם " משום תקנת השבים". מהי "תקנת השבים" ? מסביר רש"י שם: "שאם
אתה מצריכו לקעקע בירתו ולהחזיר מריש עצמו, יימנע מלעשות תשובה.
תקנת השבים נקבעה להלכה לא רק במקרה ספציפי זה אלא כעקרון הלכתי וחברתי כדברי הרמב"ם:
כל הגוזל חייב להחזיר הגזלה עצמה, שנאמר: 'והשיב את הגזלה אשר גזל' )ויקרא ה, כג(… אפילו גזל קורה
ובנאה בבירה, דין תורה הוא שיהרוס את כל הבניין, ויחזיר קורה לבעליה. אבל תקנו חכמים מפני תקנת השבים
שיהיה נותן את דמיה, ולא יפסיד הבניין. וכן כל כיוצא בזה."… וכן נקבעה תקנה זאת גם כעיקרון במשפט
העברי של ימינו.

אחד המסרים שאנחנו יכולים ללמוד מ"תקנת השבים" הוא שגם בסליחה עלינו ללכת בדרכיו של
הקב"ה ,ולפרוש את מידת החסד על החוטא והחטא. וכשם שעלינו לבקש סליחה מאחרים כך אנחנו צריכים
להיות רכים כלפי זולתנו המבקשים את סליחתינו ולבוא לקראתם. יום הכיפורים מזמין אותנו כיחידים לסלוח
לעצמנו ו כחברה ללכת בדרכו של בית הלל ולהעביר על מידותינו.
יוצאים לחופשה מי"א תשרי ) 9.20 )עד כ"ג תשרי )10.2)
חזרה ללימודים ביום רביעי כ"ד בתשרי בשעה 00:8.
גמר חתימה טובה
וחג סוכות שמח
יעל גילה ומיכל