האם היה צריך הקב"ה לרדת על הר סיני בקולות וברקים ושופר גדול כדי להודיענו את מצוות "לא תגנוב"?
בימים שלפני מתן תורה, אנו חוזרים, מטבע הדברים, אל מעמד הר סיני ומנסים ללמוד עוד משהו על פשרו. הרב
שטיינזלץ עומד על מהותן של עשרת הדברות שניתנו במעמד הכל-כך יוצא דופן, ומציין כי איננו מוצאים בהם חידוש
או יתרון על 'הדת הטבעית'. עשרת הדברות אינו כוללות כל תוכן ייחודי, הן אינן פורצות את המוסר האוניברסאלי.
אכן, ייחודן של עשרת הדברות אינו בתכנן, כי אם בהקשרן. טקס קבלת עשרת הדברות הוא למעשה טקס כריתת
ברית בינינו לבין הקב"ה. הדיברות מבטאות קודם כל את הקשר הייחודי בינינו לבין הקב"ה. הדיבר הראשון "אנכי
ה'" איננו מנוסח במשמעות אוניברסאלית, "בורא שמים וארץ", אלא מכוון באופן ייחודי לעם ישראל, "אשר
הוצאתיך מארץ מצרים". לאורך ההיסטוריה, יש לומר, עם ישראל נאבק חזור ושנה על הגדרתו הייחודית, אך זו
ממשיכה להתקיים מתוקף הברית. ועוד יש לומר, חשיבותן של עשרת הדברות היא דווקא בחיבור של המוסר הטבעי
אל הצו האלוקי. המוסר הטבעי לא נועד רק על מנת להסדיר את ענייני החברה, אלא יש בו כדי לחבר את האדם
לאלוקיו )קשר ישיר אל "אנכי ה'" בלוח השני(. עשרת הדברות אינן ייחודיות במימד התוכן. ייחודן בהעמדת הקשר
המיוחד שבין עם ישראל לקב"ה.
להגדיל תורה ולהאדירה – אנו זוכות לציין את השבוע בסימן אהבת תורה
יישר כח – לתלמידתנו עמליה בלושטיין שהשתתפה ביום רביעי בטקס הסיום לתחרות כתיבת עבודות תורניות
בחמ"ד. עמליה עלתה לשלב הגמר עם עבודתה שעסקה ביחס התורה וההלכה לבעלי-חיים. גאות בך.
מה אהבתי תורתך – בוקר שכולו תורה לכבוד מתן תורה – תודות לרבנית רחל שבהובלתה הפכה המדרשה למשך
מחצית היום לבית מדרש שוקק וחיוני. בכניסה למדרשה פגשה הבוקר כל תלמידה שלש עמדות לימוד: כל אחת
בחרה את האופן בו היא רוצה להתחבר לתורה: בשיעור תורה, חברותא או קריאת תהילים . הבנות נהנו ממבחר
שיעורים שהעבירו חברי הצוות, להלן:
▪ ציפי ברגר – סוד הרוכל, "סם החיים"
▪ מרב ברמה – למי התורה מתאימה?
▪ מרב ברמה – יום הביכורים או מתן תורה?
▪ רותי וכיל – חג מתן תורה בסנדלים תנ"כיות
▪ הודיה גואלמן – שיעור לשבועות
▪ חני בנטאטה – שבועות החילוני ושבועות הדתי
▪ מיכל גרושקו – שיעור לשבועות
▪ בכל סרלואי – קבלת השונה במגילת רות
▪ בכל סרלואי – מי ראוי לקבל את התורה?
▪ חזי – ארון ב)ג(דים וטבעות – על חיבור מתמיד לתורה
▪ ישראל לוינגר – מתן תורה בקולנוע
▪ תמר נוימן – שיעור לשבועות
שבת שלום ומועדים לשמחה
חנה עסיס