התוכנית נמשכת על-פני שלוש שנים במהלכה חלק מיחידות הלימוד נלמדות בדרך ייחודית. את הלימוד מלוות משימות הערכה שונות תוך דגש על כתיבה בסוגות שונות ובהיקפים שונים.

הכתיבה מורכבת ממשימות קטנות וממשימות מורכבות יותר (המפורטות להלן)

רוב משימות הכתיבה מקבלת התלמידה משוב על הכתיבה בעקבותיו מדייקת את הניסוחים ומחזירה שוב למורה

כיתות י: כתיבה כחלק מלימודי הנביא

בתום לימוד 'סיפורי דוד' כתיבת 'הספד' לדוד

בכתיבה זו יש להכריע על נקודות מרכזיות, הדגשת התכונות העולות מהן, משמעות ה'סיפוירם' לקהל השומעים, הבלטת ערך , הגדרת נמען וכו'

כמו כן משימות כתיבה קטנות יותר במהלך לימוד ספר במדבר.

כיתות יא: ת"ל ייחודית "מה יתרון האדם" – לימוד ספר קהלת תוך דגש על שאלת היסוד אותה מעלה קהלת וכיווני התשובה השונים הניתנים בקהלת ובספרים נוספים בתנ"ך.

את התוכנית מלוות בין היתר משימות כתיבה:

  1. כתיבה רפלקטיבית בעקבות מפגש
  2. כתיבה בעקבות שיעור במחשבת- ישראל בנושא זה , כתיבה המנתחת 'תשובות' שונות לשאלת מה-יתרון
  3. כתיבת מאמר המובנה משלבים שונים
  • פיסקת שאל המעובה
  • דיון בתשובות שנלמדו בכיתה – תוך ביסוס על מקורות
  • דיון בתשובה שלא נלמדה בכיתה – תוך ביסוס על מקורות
  • סיכום – והבעת דעה אישית

כיתה יב: ת"ל ייחודית 'לנוכח שבר'

לימוד פרקים מספרים ירמיהו ואיוב – תוך דיון ממוקד בשאלת התמודדות האדם הפרטי והעם עם שבר ומשבר, דפוסי התמודדות אופיינים לאדם בכלל ולאדם המאמין בפרט.

את התוכנית מלוות בין היתר משימות כתיבה:

א. שתי משימות כתיבה בעקבות לימוד פרקים שונים המדגישות את ניסוח 'דרך ההתמודדות' העולה מן הפרקים תוך ביסוס על מקורות

ב.  משימית כתיבה רפלקטיבית בעקבות סדנאות שונות בהן נעשה עיבוד יצרתי לנבואות נחמה. (כל תלמידה הצטרפה לסדנא ע"פ בחירתה בסדנא נשעה עיבוד לנבואות הנחמה בירמיהו – הסדנא מסתכמת בתכיה אישית המתארת את ההבנות החדשות שנבעו מהסדנא)

ג. משימת כתיבה באיוב – כתיבה המנסחת כטיעון את דברי כל אחד מהרעים- בכיתבה זו יש לנסח טיעון המורכב בין היתר מציטוטים והסבירם זהו טיעון הפורש את התמודדותו הדתית/אמונית של כל אחד מהרעים עם סיפור איוב

ד. משימת סיכום ירמיהו-איוב – כתיבת מאמר בעקבות לימוד של מקורות נוספים. מאמר המציג תמונה כוללת של דפוסי התמודדות שונים (תוך ביסוס על מקורות והבאת דעה אישית)