תנ"ך

אנו רואות בלימודי התנ"ך את אבן היסוד של ההוראה בבית ספרנו; לימוד זה אינו רק לימוד של ידע, אלא גם לימוד משמעותי המשפיע על אישיותנו והשקפת עולמנו, והוא חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי בבית הספר.

הספרים הנלמדים בשנה זו הם בראשית, ישעיהו, יונה,תהילים ומלכים.

בנוסף לכך, בכיתות יא1 ויא3 נלמדת יחידת לימוד  בנושא 'מה יתרון לאדם', זו היא יחידת לימוד ייחודית לאור-תורה שנערכה ע"י מורות בית הספר היחידה בוחנת את תפקיד האדם, תכלית חיו, היחס ליוזמה אנושית ועוד. ביחידה זו כלולים בין היתר פרקים מתוך ספר קהלת, תהילים, במדבר ועוד. יחידה זו נלמדת בשבועיים מרוכזים ומשולבת בלימוד אינטרדיסציפלינרי, במפגשים חווייתיים ויצירתיים ומסתכמת בכתיבת מאמר אישי של כל תלמידה.

מגוון הספרים הרחב אותו אנו לומדות בשנה זו מאפשר מפגש עם קולות שונים, התמודדויות מגוונות ודרכים שונות בעבודת ה'.

תושב"ע

בשנה זו ניגשות התלמידות ליחידת בגרות אחת.

לפי תוכנית הלימודים החדשה  קבוצת 5 יח"ל תושב"ע תלמד את יחידת "לקט מצוות מספר החינוך" העוסקת במצוות שונות, טעמיהן ודיניהן, ומאפשרת לבנות להעמיק את הבנתן והזדהותן עם המצוות שהן מקיימות .בנוסף לכך הן תלמדנה גם מספר נושאים בהלכות תפילה, ותבחנה על כל אלה בסוף השנה.

בנות הלומדות 3 יח"ל תושב"ע תלמד השנה את יחידת "במעגלי המשנה", יחידה הכוללת לקט משניות בנושאים שונים, ומפגישה את הבנות גם עם מיומנויות לימוד משנה ופרשניה וגם עם היסודות הרוחניים וההלכתיים של התושב"ע.הבנות תבחנה על יחידה זו בסוף השנה הבאה.

 מחשבת ישראל

בשיעורי מחשבת ישראל נעסוק בעולם הרוחני- דתי שלנו על גווניו. נדון בסוגיות דוגמת תכלית האדם בעולם, אמונה- הדרכים השונות אליה, ומקומה בזמן משבר, מקום התרבות והאומנות בחיינו הדתיים, הגאולה והרלוונטיות שלה לחיינו כאן ועכשיו ואחרים.

סוגיות מעין אלה ילמדו על ידי עיון במקורות המחשבה היהודית לאורך הדורות לגווניה השונים, מתוך דיון ומחשבה, ומתוך אפשרות וציפייה לפיתוח תפיסת עולם משמעותית של כל בת בעצמה.

כיתות יא יגשו השנה ליחידה אחת לבגרות במחשבת ישראל, וכחלק מכך יבצעו גם משימות הערכה חלופית על חלק מנושאי הלימוד.

 לשון והבעה

בהתאם לתכנית הלימודים החדשה שיצאה לדרך בשנת הלימודים תשע"ה ממשיכות הבנות במסלול בו התחלנו בכיתות י'. לאחר שסיימנו את החלק שעליו נבחנו הבנות בבחינה בית ספרית ובהערכה חלופית: תחביר והבעה (כתיבה טיעונית), השנה נלמד את  חומר הלימוד שעליו ייבחנו הבנות בסוף השנה בבחינת הבגרות: בציר הלשוני – תורת הצורות, העוסקת במערכת הפועל ובדרכי תצורת השם, ובציר האורייני – הבנת הנקרא וכתיבת סיכום ממזג, בדגש על כללי הכתיבה האקדמית. כמו כן נעסוק בתקינות בשם המספר, אותיות השימוש ונטיית מילות היחס. בעוד הציון שקיבלו הבנות בכיתה י' משקלו 30% מן הציון הסופי, ציון בחינת הבגרות בשנה זו ייחשב כ 70% מציון זה.

ספרות

במהלך השנה אנו מקוות ליצור מפגש משמעותי וחוויתי בין התלמידה ובין טקסטים שונים, ולעורר את התיאבון לקריאת ספרים ולאהבת השפה. אנו שמות דגש על הקניית כלים ספרותיים שיסייעו לכל תלמידה  להתמודד עם טקסטים באופן אישי ובמסגרת הכיתה, והם שיעניקו יכולת קריאה רצינית, מקצועית ומעמיקה יותר.

בכיתות יא תתחיל השנה הלמידה במסגרת התכנית החדשה בספרות שמבוססת על הרפורמה "למידה משמעותית".

הבנות ילמדו כמה יצירות מיחידת החובה עליה ייבחנו בכיתה יב'. היצירות יהיו מז'אנרים שונים ויכללו שירה מודרנית, מדרש, סיפורים קצרים ודרמה.

בנוסף לכך וכחלק מאותה רפורמה יתנסו הבנות בפרויקט אישי מאתגר ומעניין של קריאת טקסט בליווי "יומן מסע" שיהיה מורכב ממשימות ומשובים בכמה פעימות. פרויקט זה ייעשה כ"חלופה בהערכה" והוא יהווה מרכיב של 30% מציון הבגרות הסופי ביחידת החובה.

 היסטוריה

בשנה זו נלמד על פי תכנית הלימודים החדשה בהסטוריה שנכנסת לתוקפה לראשונה בכיתות יא בשנה"ל תשע"ו. הלימוד יעסוק בשתי חטיבות. החטיבה הראשונה תעסוק בנאציזם ושואה. בלימוד נושא זה נחשפות בפני התלמידות האידיאולוגיה הנאצית שהביאה למלחמת העולם השנייה, ייחודה של האנטישמיות הנאצית והשלכותיה על גורל היהודים. ילמדו השלבים במדיניות הנאצית בין 1933-1939, קורות מלחמת העולם השניה וגורל היהודים כחלק ממנה. כמו כן מוצגות הדילמות שעמדו בפני היהודים ודרכי התמודדותם עם הניסיון לקידוש החיים ולשמירת צלם האדם בתנאים בלתי אפשריים וכן מוצגות דרכי התמודדותם עם סוגיות אמונה ושמירה על מצוות. החטיבה השניה שתלמד היא תהליך השיבה לציון והקמת מדינת ישראל, כפי שהתרחש משלהי המאה הכ 19, כתופעה ייחודית בתולדות עם ישראל. על מנת להעמיק את הבנת התלמידים במשמעות תהליך התפתחות הבית הלאומי והקמת המדינה יתמקד הדיון בסוגיות המרכזיות שעברו כחוט השני במהלך התחדשות היישוב בארץ ישראל כגון: עלייה, התיישבות וביטחון, ובתוך אלה נדונים המאבקים והמתחים החברתיים והרעיוניים שנלוו להקמת המדינה. מוקד לימוד נוסף השזור במסכת ההתרחשויות המוצגת בנושא מתייחס לאירועים האזוריים והגלובליים כגון: מלחמות העולם והשפעתן על המציאות החדשה שנרקמה במזרח התיכון ובארץ ישראל.  הלימוד יורכב מארבעה חלקים מרכזיים: היישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי המאה הכ 19 ובראשית המאה ה- 20 עד מלחמת העולם הראשונה, הלאומיות הערבית במזרח התיכון ובארץ ישראל בשלהי המאה ה- 19 ובראשית המאה הכ20, התפתחות הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל והקמת מדינת ישראל.

דגש יינתן לדרכי התמודדותו של הציבור הציוני-דתי שומר המצוות והמסורת בבואו לקחת חלק בעיצובה ובהגשמת חזונה של התנועה הציונית בארץ ישראל.במהלך הלימוד ישולבו מיומנויות חשיבה מסדר גבוה להעמקת הלימוד וכנדרש אף בבחינת הבגרות. בתום השנה יבחנו התלמידות בבחינת בגרות חיצונית על היחידה הזו בנוסף ליחידה שנלמדה בכיתה י'. כמו כן כחלק מדרישות הבגרות הבנות יתבקשו להגיש עבודה במסגרת פרויקט חמ"ד ועד בה יתבקשו לראיין אדם הקשור לנושא השואה או העליה וההתיישבות בשנות החמישים.

  אזרחות

תוכנית הלימודים באזרחות מתמקדת בשלושה נושאים הנלמדים לאורך שנתיים, וחוזרים באופן ספירלי במהלך הלמידה: מדינה יהודית, דמוקרטיה ומשטר מדינת ישראל.

בשנה זו נלמד על מדינת ישראל כמדינה יהודית, מהי מדינת לאום, ומהן ההצדקות הדמוקרטיות לקיומה של מדינת לאום?מהם המאפיינים השונים המבטאים את היותה של מדינת ישראל כמדינת לאום? בנוסף, נלמד על היסודות החוקתיים של מדינת ישראל, על פערים ומתחים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית ועל רשויות השלטון השונות.

במהלך הלימוד מושם דגש רב על קישור בין הנושאים הנלמדים לאירועים אקטואליים, מתוך מחשבה שאחת ממטרות לימודי האזרחות היא לעורר אצל התלמידה מעורבות אזרחית וחשיבה ביקורתית, שהם כלים חשובים המעשירים את האדם עצמו, אך גם תורמים ליצירת תרבות פוליטית ואזרחית חיובית.

 מתמטיקה

מטרותינו הן לקדם כל תלמידה לפי יכולתה, לפתח חשיבה מתמטית ולבנות בסיס טוב להמשך לימוד המתמטיקה.

הנושאים הנלמדים בקבוצת 3 יח"ל הם: סדרות, גידול ודעיכה,  טריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברות.

בקבוצת 4 יח"ל הנושאים הנלמדים הם:  בעיות מילוליות,  גיאומטריה אנליטית, הנדסת המישור, טריגונומטריה,  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  והסתברות.

בקבוצת 5 יח"ל הנושאים הנלמדים הם: בעיות מילוליות, סדרות, הסתברות, גיאומטריה,  טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.

אנגלית

בכיתה יא התלמידות ניגשות לשאלון הראשון, ובמקרים מסוימים לשני שאלונים של בחינת הבגרות באנגלית.  התלמידות מחולקות לקבוצות על פי רמות לימוד: דוברות אנגלית, המסיימות

השנה את לימודי האנגלית, וקבוצות של 3, 4  ו- 5 יחידות לימוד. אנו מתמקדות בתרגול אנסינים, ומעודדות את התלמידות לקרוא כמה שיותר אנגלית כדי לשפר את השפה. אנו ממשיכות לראות

חשיבות רבה בידיעת האנגלית, ומטרתנו היא להקנות כלים שיעזרו לתלמידות בהמשך לימודיהן ולאחר מכן.

לפי התוכנית החדשה של משרד החינוך, בכל ההקבצות, נמשיך ללמוד לקראת הבגרות בספרות עם תלקיט עבודות שנבנה  תוך כדי למידה עד  סיום כיתה י"ב.

מעורבות חברתית

תכנית מעורבות חברתית החלה לפעול בשנת הלימודים ה'תשע"ה והיא חלק מתפיסה כוללת של למידה משמעותית.מטרות התכנית הן: טיפוח בוגרים עצמאיים, ערכיים, מעורבים, בעלי תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתיים ואחראיים, הרואים במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

העקרונות המרכזיים בתכנית הם שילוב של התנסות מעשית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית בכיתה ובקבוצה יחד עם שיח רפלקטיבי ועיבוד ההתנסות. הממד העיוני כולל למידה כיתתית/שכבתית, ליווי ותמיכה בקבוצות קטנות, הכשרה לתפקיד במקום ההתנסות המעשית.

הממד המעשי מורכב מהתנסות אישית והתנסות קבוצתית.הלמידה וההתנסות יאפשרו טיפוח מיומנויות תוך-אישיות, בין-אישיות וחברתיות; ביטוי אישי ומימוש עצמי וגילוי מנהיגות ויזמות חברתית. ההשתתפות בתכנית מהווה מרכיב ותנאי לקבלת תעודת בגרות

שעות ההתנסות המעשית:

כיתה י- 60 שעות אישיות+ 9 קבוצתיות

כיתה יא- 30 שעות אישיות+ 21 שעות קבוצתיות

חינוך גופני

במסגרת שיעורי חינוך גופני אנחנו עובדות על יישום "נפש בריאה בגוף בריא", ומדגישות את  החינוך לערכים דרך הפעילות הגופנית והחינוך לאורח חיים בריא.

בכיתה יא אנו מתכוננות לבחינת הבגרות בהתעמלות, ומתאמנות בכוח בטן, כוח כתפיים, זריזות, קפיצה בחבל, ריצה קצרה וריצה ארוכה

חשוב לנו שהשיעורים יהיו מגוונים ומאתגרים בכול הרמות, ושאהבת הפעילות תמשיך גם לאורך השנים ולא רק בין כותלי בית הספר, ולכך מכוונים השיעורים.