פרשת בחוקותי כוללת בתוכה שני עניינים מרכזיים. הראשון הוא הפתיחה החגיגית של הפרשה " ִאם- ְּב ֻחקֹּ ַתי, ֵּת ֵּלכּו" שבה פורש הקב"ה בפני העם את הברכה והטובה שתגיע אליהם אם ילכו ויתאמצו בדרך התורה והמצוות ובהמשך, הקללה שתגיע אליהם חו"ח אם לא ילכו בדרך ה', וההבטחה שגם אם כך יקרה, ברית האבות שכרת הקב"ה עם האבות לא תתבטל לעולם. והשני הוא פרק הלכתי שעוסק בסכומים הנתרמים
מקדש כערכי נפשות אדם בחרם, וגאולת קרקע . פסוקי הסיום של החלק הראשון הם מאד חגיגיים : "וְּ ָז ַכ ְּר ִתי ָל ֶהם, ְּב ִרית ִראשֹּנִים: ֲא ֶשר הֹו ֵּא ִתי-אֹּ ָתם ֵּמ ֶאֶרץ ִמ ְּצַריִם ְּל ֵּעינֵּי ַהּגֹויִם, ִל ְּהיֹות ָל ֶהם ֵּלא-ֹל ִהים—ֲאנִי ה' ֵּא ֶלה ַה ֻח ִקים וְּ ַה ִמ ְּש ָפ ִטים, וְּ ַהתֹורֹּת, ֲא ֶשר נָ ַתן ה', ֵּבינֹו ּו ֵּבין ְּבנֵּי יִ ְּשָר ֵּאל– ְּב ַהר ִסינַי, ְּביַד-מ ֹּשֶ ה " הגיוני היה אם זאת היתה חתימת חומש ויקרא. אך ספר ויקרא מסתיים בסופו של דבר בהלכות ערכים, חרם, גאולה, מעשר. פעולות שמחזירות אותנו לתחילת החומש, לקשר בין חיי האדם למקדש ולקודש . ודווקא בהם מסתיימת הפרשה וחומש ויקרא כולו. ואולי טמון בכך מסר חינוכי. הברית צריכה לפגוש את המעשה. זו דרכה של תורה.

השבוע שהיה
י"ד אייר פסח שני
ביום ראשון, פסח שני, דיברנו בכתות החטיבה על משמעותו של פסח שני, מדוע דווקא פסח זכה להזדמנות נוספת ומה נדרש מאיתנו בחיי היום יום כדי לתת למישהו או לעצמנו "הזדמנות שניה".

בוקר כתה בערב ל"ג בעומר
בנות ועדת החודש בכיתה ז2 אירגנו ביום רביעי 'מדורה כיתתית' בשירה וסיפורים על אהבת חינם. יצאנו באוירה טובה לחג ובתחושת יחד.

ערב כתה י"ב 2
כתה י"ב 2 נפגשה בביתה של המחנכת ידידה קייבן לערב מהנה יחד בל"ג בעומר.

ובשבוע הבא
תחרות הסיפור הקצר
כמדי שנה, בסופו של תהליך וסדנאות כתיבה שהשתתפו בהן בנות משכבות ז-ח נקיים ביום ראשון את תחרות הסיפור הקצר. תודה לרכזת ספרות בחטיבה, תמר אפריאט ולאוסי נויק על העברת הסדנאות.

ערב במ"ה
ביום שלישי הקרוב בשעה 45:19 יתקיים בעז"ה ערב במ"ה "בנושא הנעה בהנאה" עם המאמנת תמר ניזרי
כולכם מוזמנים!!

לכבודה של העיר ירושלים
סיור בירושלים בשיתוף יד בן צבי
ביום רביעי יצאו בעז"ה בנות שכבה ז לסיור בירושלים- ממשכנות שאננים ועד הכותל המערבי .
תודה למחנכות השכבה: תמר לימור ומרים ולמלוות מור כהן ואילת זומר .

שיחה עם אביתר ליכטמן לשכבות ח-ט
ביום רביעי יתכנסו שכבות ח-ט שיחה באולם עם אביתר ליכטמן לכבוד יום ירושלים

יום ראשון יום ירושלים
שכבות ז-י תפילה חגיגית מופע דגלנות ע"י שכבה ז ופעילות כיתתית
30:11-00:10 שיחה של פזית אפשטיין- ירושלים בראי הקולנוע
ופתיחה חגיגית לשבוע רות בשכבת י .
סיום בשעה 14:30 ונסיעה משותפת לבנות מעוניינות ט-יב לריקודגלים . (בהרשמה מראש במזכירות)

.
מזל טוב
לאביגיל אברמסון להולדת הבת
לאלרן שרון לבר המצוה של הבן
לחגית קורמן להולדת הנכד

שבת שלום
מיכל