ושוב ב"ה מתחילים מבראשית. מהתוהו ובוהו שהופך במאמר ובעין טובה לעולם. ארץ ושמים יבשה צמחים
מאורות וחיות. ואז אדם. זכר ונקבה ברא אותם. ושבת.
בפרק ד בפרשה מסופר כך: ג וַיְ ִהי, ִמ ֵּקץ יָ ִמים; וַיָ ֵּבא ַקיִן ִמ ְפ ִרי ָה ֲאָד ָמה, ִמנְ ָחה–לה . וְ ֶה ֶבל ֵּה ִביא ַגם-הּוא
ִמ ְבכֹרֹות צֹאנֹו, ּו ֵּמ ֶח ְל ֵּב ֶהן; וַיִ ַשע ה', ֶאל-הֶבֶל וְאֶל- ִמנְ ָחתֹו . וְאֶל-ַקיִן וְ ֶאל- ִמנְ ָחתֹו, ֹלא ָש ָעה "
חז"ל ופרשנים רבים ניסו להבין מדוע שעה )קיבל ( הקב"ה את מנחת הבל ולא שעה אל קין ומנחתו. האם
היתה מנחתו של הבל עדיפה על פני מנחתו של קין? השאלה מתחדדת לאור העובדה שהיוזמה הראשונית
להבאת המנחה לה' היתה של קין ולא של הבל. אחד הפירושים הידועים נעוץ בפשטות הכתובים. על הבל
כתוב במפורש כי הביא מפירותיו המשובחים, הבאה שדרשה תשומת לב ומאמץ ואילו בקין לא כתוב כך ורק
כתוב כי הביא "מפרי האדמה". הרמב"ם ניסה ללמוד מפרשיה זאת דרישה התנהגותית אנושית עקרונית. וכתב
בחתימת הלכות איסורי מזבח :" שהרוצה לזכות עצמו–יכוף יצרו הרע, וירחיב ידו, ויביא קרבנו מן היפה
המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו. הרי נאמר בתורה "והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו, ומחלביהן;
ויישע ה', אל הבל ואל מנחתו" )בראשית ד,ד(. והוא הדין, לכל דבר שהוא לשם האל הטוב–שיהיה מן הנאה
הטוב…. האכיל רעב, יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו; כיסה ערום, יכסה מן היפה שבכסותו…..
"אשרי אדם שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך" .
השבוע שהיה
חזרנו מסוכות..
כל הכבוד לבנות שכבת ז שהחזירו כולן את דפי הלימוד לסוכות שחולקו ע"י המחנכות. אשריכן.

 

הלכה יומית
ביום ראשון הקרוב תלמידות החטיבה ייבחנו במבחן הראשון של סדרת המבחנים בהלכה יומית. ההלכות
במבחן זה הן הלכות סוכה וצום גדליה. לאחר חזרתן מן החופשה התלמידות קיבלו דפי חזרה לקראת המבחן.
דפי החזרה נמצאים באתר בית הספר. בהצלחה .
לוח פעילויות ומבחנים למחצית א
בנות שכבות ז-יא קיבלו לוח פעילויות ומבחנים של מחצית א. הלוחות מופיעים באתר בית הספר.
מסע לפולין ומסע משואה לתקומה בארץ
ביום רביעי בלילה יצאה משלחת של בנות י"ב למסע לפולין. הבנות פתחו את המסע בתפילה בקבר רחל
אנו מאחלות לבנות מסע טוב ומשמעותי. המסע לפולין יסתיים בעז"ה ביום חמישי ב בחשוון ה18.10.11
בבוקר בטיילת ארמון הנציב . שעה מדוייקת תימסר בהמשך . תודה לעמיחי ידידה שושנה שרית תהילה ואיטי
חברי הצוות המלווה. צאתכן לשלום ושובכן לשלום.
מסע "משואה לתקומה" בארץ לשכבת י"ב יתקיים בימים ראשון ושני כח כט תשרי 10.8-7 .הבנות יסיירו
באתרים שונים בתל אביב ובירושלים. יבקרו ב"יד ושם" ויפגשו עם אנשים שהשתתפו בהקמת המדינה.
תודה לשלומית כץ על ארגון המסע.
שימו לב . ביום שישי ג חשון 10.12 יתקיימו שיעורי מגמות י"ב כרגיל.
ערב הורים לקראת שירות
במסגרת ההכנות לקראת יציאה לשירות בשכבת יב נקיים ערב הורים בנושא ביום שני י"ג חשוון 10.22 בשעה
15:19 בבית הספר . הזמנה מפורטת תישלח לכם בהמשך .

 

יום טוב עושים טוב
ביום שני הקרוב יצאו בנות שנולדו באלול תשרי לציין את יום הולדתן בהתנדבות משותפת ביד אליעזר.
הבנות שיוצאות נדרשות להחזיר אישור יציאה חתום.
סיור של"ח
שכבת ט תצא בימים שלישי )ט1 וט3 ) וחמישי )ט2 ט4 )לסייר בגוש עציון. חוזרים נשלחו אליכם אנא החזירו
אותם חתומים.
מזל טוב
למירי שליסל מייסדת המדרשה להולדת הנכדה.
לעידית מרקוביץ להולדת הנכדה. בת לבתיה, בוגרת יקרה שלנו.
לאלה גיברשטיין להולדת הנכדים.
לחנה גנץ להולדת הנכדה.
לחנה אדרעי לאירוסי הבן.
שבת שלום
מיכל