וַיִּשְׁ לַח יַעֲקֹב מַ לְׁאָ כִּ ים לְׁפָנָיו, אֶ ל-עֵ שָ ו אָ חִּ יו, אַ רְׁ צָ ה שֵ עִּ יר, שְׁ דֵ ה אֱ דֹום (לב,ד) יעקב חוזר הביתה לארץ כנען אחרי 20 שנה בה גר אצל לבן בחרן, יעקב יצא מכנען בלי כלום וחוזר עם שלל רב של צאן, בקר, אבנים טובות, עם ארבע נשותיו ושנים עשר ילדיו. יעקב מתכונן לפגישה עם עשו אחיו, הוא לא יודע אם עדיין אחיו כועס עליו על שלקח את בירכתו של אביו ממנו, לכן שולח לעשו מלאכים, שליחים לברר כיצד עשו מרגיש לגביו לאחר כל השנים הללו. המלאכים חוזרים ומודיעים ליעקב שעם עשו נמצאים עוד ארבע מאות איש, יעקב חושש שעשו יפגע בו, ושולח מתנה של צאן ובקר רבים כדי לנסות לפייס את אחיו.
וַיָּרָּ ץ עֵ שָּ ו לִקְ רָּ אתֹו וַיְחַ בְ קֵ הּו, וַיִפֹּל עַ ל-צַ ּוָּארָּ ו וַיִשָּ קֵ הּו; וַיִבְ ּכּו. במפתיע, לפי הפשט נראה שעשו שמח לפגוש את יעקב. יש מפרשים שחולקים על זאת ואומרים שעשו נשך את יעקב. אני הולכת עם הפשט. אני חושבת שמקרה זה משקף קשרים משפחתיים גם כיום, עימותים במשפחה קורים גם בימנו, והסיפור הזה בתנ"ך מלמד אותנו שאפשר להשלים עם הקרובים אלינו גם אם התרחקנו. הוא יכול לתת תקוה לאנשים שניתקו קשר עם בן משפחה או אפילו רק רבו אתו. תקווה לשלום ואחוה משפחתית. גם לאחר תקופה ארוכה אפשר לסלוח ולהמשיך הלאה. תמיד אפשר לתקן.
תמר גיאת, י"א

בתים מארחים  –ביום שני נערכו בקרי כיתה בכיתות ט2 וט3 במתכונת 'בתים מארחים' . הבנות זכו לרוגע וחיבור שלא פוגשים בימי השיגרה. כל קבוצה הכינה תבשיל לכיתה וביצעה משימה הקשורה לאחד מסמלי חנוכה.
תודה לבתים המארחים שפתחו לנו את ביתם בחמימות גדולה. משפחות – זיסקין, ידגר , לוין, פרץ ועוזרי מכיתה ט3 ולמשפחות לואיס, ברנדסדורפר, עפשטיין, עוזרי וקלמן מכיתה ט2
כיתה ט1 נפגשו לבוקר כיתתי אצל משפ' רכמוט נהנו מארוחה משותפת ופעילויות מגבשות שהבנות הכינו.
כיתה ט4 יצאה לפעילות כיתתית בגן סאקר, בנות מהכיתה הכינו פעילות מקסימה, ונהנו יחד מהאוירה והיציאה לטבע ולמרחב

פינת בית המדרש- במוצ"ש פרשת וישב, נקיים בביה"ס ערב לימוד וניגונים לקראת חנוכה לתלמידות המעוניינות משכבות ח-יב. מצורפת הזמנה.

טבע ירושלמי- ביום רביעי יצאו כיתות ז לגן הקיפוד במסגרת פרוייקט "טבע ירושלמי". התלמידות משתתפות במחקר אזרחי של מגוון המינים שיש בירושלים. הן חיפשו בשטח את בע"ח והצמחים המיוחדים למקום, צילמו אותם, והעבירו להגדרה של מומחים. בזכות מחקר זה מתקבלת תמונה של מגוון המינים העירוני, המשפיע על החלטות בנושא של פיתוח העיר לעומת שימור בתי גידול טבעיים בירושלים. מצורפות תמונות מצילומי התלמידות.

מגמת אומנות בסימן אקולוגיה וסביבה- תלמידות מגמת אומנות יצאו ביום חמישי למוזיאון על התפר והשתתפו בתערוכה בנושא משבר האקלים וקיימות. תלמידות המגמה הבריקו והמדריכה נהנתה ושיבחה. היה סיור בתערוכה ודיון מרתק על אמנות וגבולות ואמנות מודרנית בעיר כמו ירושלים… וכן סדנה שהובילו אושרת ואפרת. תודה לצוות אומנות: חדוה אבוחצירה הרכזת, ואושרת ואפרת, על היוזמה, הובלה, הליווי והסדנאות.

פינת החפ"ץ – והפעם עם רובוטיקה ח'- בשעות חפ"ץ בנות משכבת ח' המעוניינות מוזמנות להשתתף בקורס רובוטיקה. הקורס נפתח בחווית "רובוט אנושי"- כל זוג התחלק למתכנתת ורובוט, כשהמתכנתת נתנה הוראות לרובוט האנושי. אחר כך התחלנו ללמוד וליישם בניית רובוטים בעצמינו!

הודעות 

  • ביום ראשון יתקיים יום צילומים בביה"ס. אנא עקבו אחר ההנחיות שנשלחו בעניין ובואו בשמחה.
    • ביום שני יתקיימו ישיבות הערכה בביה"ס ובמקביל יתקיים יום למידה מרחוק בהתאם למערכות שהועברו לתלמידות באמצעותהמחנכות.
    • ביום שני ניפגש גם להמשך השתלמות "מודל הנבחרת".

ברכת חזק ונתחזק שלוחה לכן מדריכות וחניכות העזרא לקראת שבת הארגון. 

שבת שלום

חנה עסיס