שבת פרשת נשא
"יְבָ רֶ כְ ָך ה' וְ יִשְ מְ רֶ ָך.
יָאֵ ר ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וִ יחֻ נֶךָ .
יִשָ א ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וְ יָשֵ ם לְָך שָ לֹום .
וְ שָ מּו אֶ ת שְ מִ י עַ ל בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל, וַאֲ נִי אֲ בָ רֲ כֵ ם" (ו כג-כז)
ברכת הכהנים – בין העתיקות שבתפילותינו, הכהנים אמרו אותה במקדש, הכהנים אומרים אותה בימינו בחזרת הש"ץ, הורים מברכים בה את ילדיהם בליל שבת, חתנים וכלות אומרים אותה
תחת החופה. הרב י ונתן זקס עומד על ההדרגתיות שבברכת הכהנים. ברכות שהולכות ומתכנסות פנימה. בפסוק הראשון מתברך האדם בשמירה – לפי המפרשים – ברכה חומרית: פרנסה, בריאות
וכד. הברכה השניה – ברכת נשיאת החן. החן המגיע אלינו מן הקב"ה ובכוחו לאפשר לנו לחיות יחד, לשאת חן ולגשר על המחלוקות, הקנאות, השנאות והמריבות.
הברכה השלישי הפנימית מכולן – הקב"ה נושא פניו אלינו. אמונה, אומר הרב זקס, פירושה שלאלוקים אכפת ממני, שאני ודווקא אני כאן בעולם. הקב"ה רואה אותנו, שומע אותנו ומחזיק
בנו תמיד בזרועותיו וזהו מקורו הפנימי העמוק של השלום.
בימים אלו יש נחמה גדולה בברכה זו. ברכת השמירה, נשיאת החן המגשרת על הפערים עם הזולת והביטחון כי הקב"ה רואה אותנו.

השבוע שהיה…

מצעד הספרים – ביום חמישי נערכו הבחירות למצעד הספרים תשפ"א בקרב תלמידות ביה"ס. מצעד הספרים הוא יוזמה ממשלתית של משה"ח לעידוד הקריאה בקרב התלמידים.
להלן הספרים הזוכים במדרשה התיכונית אור תורה:
במקום ראשון " -אני אתגבר" / דבורה עומר
במקום שני" – תריסים ירוקים פתוחים" / רונית לוינשטיין-מלץ
במקום שלישי " -אני לא גנב" / תמי שם טוב

ביטול הטיול השנתי – כפי שהודענו אתמול, בשל המצב הבטחוני ובהתייעצות עם הפיקוח וההנהגת ההורים, נאלצנו לבטל את הטיול השנתי לתלמידות ח-י, שהיה אמור להתקיים בימים
ראשון-שני.
ובשבוע הבא – ביום שלישי יצאו בע"ה תלמידות שכבת ז לעין יעל לפעילות ODT .

ברכת מזל טוב
להודיה גואלמן – לנישואי בנה
לאיטי דריפוס – לאירוסי בתה
שבת שלום
חנה עסיס