האזינו- ערב סוכות

ושמחת בחגך חג הסוכות מכונה בסידור התפילה: "זמן שמחתנו". אכן חג הסוכות, למן שמחת בית השואבה ועד לשמחת תורה ,הוא חג בו השמחה מהווה מרכיב מרכזי. הרב שטיינזלץ העומד על העניין האמור, תוהה על היכולת לשמוח על-פי לוח השנה ומרחיב את תמיהתו לרצף אירועים בעלי אופי רגשי המצויים בלוח השנה העברי: מימי אלול והימים הנוראים […]

המשך קריאה "האזינו- ערב סוכות"

פרשת וילך- שבת שובה

וְ עַ תָּ ה, כִּ תְ בּו לָּכֶם אֶ ת-הַ שִּ ירָּ ה הַ ז ֹאת, וְ לַמְ דָּה אֶ ת-בְ נֵי-יִּשְ רָּ אֵ ל, שִּ ימָּה בְ פִּ יהֶ ם: לְמַ עַ ן תִּ הְ יֶה-לִּי הַ שִּ ירָּ ה הַ זאת, לְעֵ ד–בִּ בְ נֵי יִּשְ רָּ אֵ ל . (לא, יט) הקב"ה […]

המשך קריאה "פרשת וילך- שבת שובה"

אגרת לראש השנה

גָּדֹול גִּ בֹור וְ נֹורָּ א, אָּ מַ רְ תִּ י / רבקה מרים גָּדֹול גִּ בֹור וְ נֹורָּ א, אָּ מַ רְ תִּ י. וְ ׁשּוב אָּ מַ רְ תִּ י, גָּדֹול גִּ בֹור וְ נֹורָּ א. לְמַ ה שֶּׁ קָּ רָּ ה בֶּׁ עָּ בָּ ר כִּ וַנְתִּ י. גַם לְמַ ה שֶּׁ […]

המשך קריאה "אגרת לראש השנה"

"אמר רבי ברכיה ור' חלבו ור' שמעון בן יוחאי בשם ר' מאיר: מלמד שהראה הקב"ה ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, ושל יון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב: אף אתה עולה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר: שמא ח"ו כשם שלאלו ירידה אף לי כן? […]

המשך קריאה "פרשת חקת – שבת אחרונה לשנת הלימודים תשפא"

פרשת נשא

שבת פרשת נשא "יְבָ רֶ כְ ָך ה' וְ יִשְ מְ רֶ ָך. יָאֵ ר ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וִ יחֻ נֶךָ . יִשָ א ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וְ יָשֵ ם לְָך שָ לֹום . וְ שָ מּו אֶ ת שְ מִ י עַ ל בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל, וַאֲ נִי אֲ […]

המשך קריאה "פרשת נשא"

פרשת יתרו

"וַיִּקַ ח סֵ פֶר הַ בְּ רִּ ית וַיִּקְּ רָ א בְּ אָ זְּ נֵי הָ עָ ם וַי ֹּאמְּ רּו כֹּל אֲ שֶ ר דִּ בֶר יְּהוָה נַעֲשֶ ה וְּ נִּשְּ מָ ע" (כ"ד, ז). שני פנים לאירוע הדרמטי בתולדות ישראל – מעמד הר סיני. פרשנים שונים עמדו על כך כי פרשת יציאת מצרים […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

מהנעשה אצלנו – סרטונים

חלונות לאור תורה (תשפ"א) – מוזמנים להכנס ולהכיר! סרטון נוסף אודות ביה"ס- סליחה על השאלה אודות ביה"ס (תש"ף) שאר הסרטונים מארועים אחרים- טקס עשרה בטבת (הופעת המקהלה), שבת ארגון, ז' בחשוון, קבלת פנים לכיתות ז, ופרידה משכבת י"ב. מוזמנים לצפות ולהנות.              

המשך קריאה "מהנעשה אצלנו – סרטונים"

פרשת וישב- שבת חנוכה

חנוכה תשפ"א האור שבנו לרגע קט הערב מתאחדות פעימות לבות העם היהודי לדופק אחיד, לרגע קט בו מתכנסים כולנו להדלקת נר ראשון של חנוכה. כמה עוצמה וכמה משמעות באותה להבה קטנה – גדולה. "…וכל-כך בדקו ולא מצאו רק פך אחד מכלל שצריכה חיפוש .וזה עצמו נרות חנוכה שמאירין שנוכל למצוא נקודה הגנוזה כי כמו כן […]

המשך קריאה "פרשת וישב- שבת חנוכה"

פרשת ויצא

שבת פרשת ויצא -שבת ארגון מן הפרשה "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי …" (בראשית ל', א – ב") ר' יצחק עראמה, שהוטרד מתגובתו של יעקב למצוקתה של רחל, משלים בספרו 'עקידת יצחק' את […]

המשך קריאה "פרשת ויצא"

פרשת תולדות

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב". פרשתנו חושפת בכנות ובלי ניסיון לטשטש או לתרץ מורכבויות לא פשוטות במערכות יחסים בתוך המשפחה: בין בני זוג ובין הורים לילדיהם. יצחק ורבקה פועלים בצירים מקבילים ומעוררים תהיות בנוגע להורותם. […]

המשך קריאה "פרשת תולדות"