פרשת בא

בפרשת בא אנו קוראים על המכות האחרונות ועל יציאת בני ישראל ממצרים. באותה פרשה מופיעים פסוקים רבים העוסקים במצווה לזכור את יציאת מצרים ובאמצעים שונים לקיבוע היציאה בזיכרון הלאומי של העם. הרב חנוך וקסמן מסב את תשומת ליבנו לכך שבפסוקים אלו מופיע באופן חוזר ומפתיע הביטוי "בית עבדים" לגבי מצרים ולמולו מופיעה ההתמקדות של פסוקי התורה בהתכנסותם של […]

המשך קריאה "פרשת בא"

פרשת וארא

בפרשת וארא מתגלה הקב"ה למשה ומבטיח לו לקיים את בריתו עם האבות והעם. בפסוקים הידועים האלו נוקט הקב"ה בארבע לשונות של גאולה: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. שאל הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל: " מדוע הקדים המקרא את "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" ל" והצלתי אתכם מעבודתם", הרי השעבוד נפסק לפני יציאת מצרים ? וכך ענה: " כל […]

המשך קריאה "פרשת וארא"

פרשת ויחי

במרכז פרשת ויחי, החותמת את ספר בראשית, נמצאות הברכות שמברך יעקב את צאצאיו , תחילה את אפרים ומנשה ואחר כך את שאר בניו. אולם מושג הברכה בפרשה הוא עמום. האם דברי יעקב הם איחול, תפילה, חלוקת ירושה ותפקידים או נבואה ברוח הקודש על העתיד לקרות לשבטים ?הרב תמיר גרנות מציע לראות בברכות יעקב לבניו את העברת הברכה […]

המשך קריאה "פרשת ויחי"

פרשת ויגש

פרשת ויגש קוראת לנו להתקרב איש אל רעהו ופורטת לנו את המפגש המרגש בין יוסף לאחיו. פרשיות ארוכות של שנאה וקנאה מביאות באופן לא מובן מאליו בפרשתנו לאיחוד משפחתי מרגש בין יוסף לאחיו ובין יעקב, הבן האובד לאביו יעקב. פרשיות שמהם אנו לומדים עקרונות יסוד בעולמנו. על כוחה של תשובה מיהודה ועל כוחה של מחילה מיוסף. בפסוקים […]

המשך קריאה "פרשת ויגש"

פרשת וישב

פרשת וישב העמוסה באירועים המתרחשים במשפחת יעקב מופיעה באופן מפתיע ברצף הסוגיות של חנוכה במסכת שבת. מיד לאחר הלכה המובאת בשם רבי תנחום הפוסל הנחת נר חנוכה מעל עשרים אמה מביאה הגמרא דרשה נוספת משמו של ר' תנחום: " "מאי דכתיב: והבור ריק אין בו מים, איני יודע שאין בו מים? . …אלא תלמוד לומר: […]

המשך קריאה "פרשת וישב"

פרשת וישלח

בפרשתנו נותר יעקב לבדו בלילה, ומוצא עצמו נאבק עם איש עד עלות השחר. רבים ניסו להסביר את זהות האיש הנאבק עם יעקב ואת מהות המאבק וידועים דברי חז"ל שזיהו באיש את "שרו של עשו". פרשנים בני דורנו ראו במאבק מול האיש מאבק פנימי המתחולל בנפשו של יעקב . הרב שמחה רז בספרו שואל: "מה השיג […]

המשך קריאה "פרשת וישלח"

פרשת חיי שרה

אליעזר, עבד אברהם יוצא בפרשתנו בשליחות אדונו, אברהם לחפש אשה לבנו, ליצחק. הסימן שהציב עבד אברהם לעצמו היה "וְ הָ יָה הַ נַעֲרָ , אֲ שֶׁ ר אֹמַ ר אֵ לֶׁיהָ הַ טִּ י-נָא כַדֵ ְך וְ אֶׁ שְ תֶׁ ה, וְ ָאמְ רָ ה שְ תֵ ה, וְ גַם-גְ מַ לֶּיָך אַ שְ קֶּ […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה"

פרשת וירא

פרשתנו פותחת בביקורם של שלושת המלאכים אצל אברהם אבינו. חכם יצחק טייב מהאי ג'רבה כתב בעקבות מדרש שמות רבה על הקשר בין המזון שהגיש אברהם לנתינת התורה. ולימד עד כמה גדולה היתה הכנסת האורחים של אברהם עד שבזכותה ניתנה תורה לישראל. "מלמד בזכות שלחמו נתן- מימיו נאמנים ותורתו לא משתכחת. מובא בשמות רבה פרק כ"ה […]

המשך קריאה "פרשת וירא"

פרשת לך לך

בפרשת לך לך אנו נחשפים לדמותו של אברהם אבינו , שכפי שמציין הרב זקס בספרו יותר ממחצית בני האדם החיים היום על פני האדמה רואים עצמם כממשיכי דרכו. במדרשים ניתן למצוא 3 תמונות של אברהם המגלה את אלוקים. אברם הילד, שהושאר בין פסילי תרח, ששובר את הפסלים ומורד בעולם האלילים. אברהם המתבונן בטבע , ומתוך […]

המשך קריאה "פרשת לך לך"

פרשת נח

שבת פרשת נח תשע"ט 40 יום לאחר שנראים ראשי ההרים פותח נח את חלון התיבה ושולח את העורב. לאחר 7 ימים שולח נח את היונה . והיא נשלחת פעם נוספת, לפני שלא שבה עוד. דברים רבים נאמרו על היוזמה האנושית של נח לשליחת העופות ופרשנים שונים ניסו להסביר מדוע שלח נח ראשית את העורב ולאחר […]

המשך קריאה "פרשת נח"